điểm khống chế ảnh tăng dày

 


 

Những điểm ảnh rõ nét được chọn và đánh dấu trên ảnh, đồng thời được xác định tọa độ trắc địa bằng các phương pháp trong phòng.

 

Điểm khống chế tăng dày là cơ sở cho công tác định hướng tuyệt đối các chùm tia hoặc các mô hình lập thể trong quá trình đo vẽ trong phòng. Vì vậy các điểm khống chế tăng dày cần phải thỏa mãn những yêu cầu về độ chính xác, số lượng điểm và vị trí điểm trên ảnh đo.