điểm khống chế ảnh mặt phẳng

 


 

Các điểm khống chế ảnh được xác định tọa độ mặt phẳng ngoài thực địa.