điểm khống chế ảnh độ cao

 


 

Các điểm khống chế ảnh được xác định độ cao ngoài thực địa.