điểm khống chế ảnh

 


 

Các điểm địa vật được đánh dấu vị trí trên các ảnh đo và đồng thời được xác định tọa độ của chúng trong hệ tọa độ trắc địa.

 

Các điểm khống chế ảnh là cơ sở cho việc xác định vị trí không gian trong hệ tọa độ trắc địa của các chùm tia hoặc các mô hình lập thể được xác định từ các ảnh chụp.

 

Số lượng các điểm khống chế ảnh và yêu cầu về vị trí điểm được quy định phụ thuộc vào tỉ lệ bản đồ và phương pháp tăng dày khống chế ảnh.