điểm hội tụ

 

A: mass point

 


 

Những điểm có phân phối mẫu không đều. Mỗi điểm được xác định bởi một vị trí x,y và một giá trị z, được coi là thành phần cơ bản để xây dựng một lưới tam giác bất chính quy (TIN).

 

Mỗi điểm hội tụ có ý nghĩa quan trọng ngang nhau trong việc xác định bề mặt của TIN. Theo lý thuyết, vị trí của mỗi điểm hội tụ phải thể hiện được sự biến thiên trong hình thái học của bề mặt.