điểm gốc độ cao

 


 

Vị trí trên thực địa có chôn dấu mốc đo đạc được xác định làm độ cao gốc; làm cơ sở đo đạc, tính toán độ cao cho các điểm khác trong mạng lưới độ cao và độ cao của các điểm khác trên mặt đất.

 

Điểm gốc độ cao được tính theo mực nước biển trung bình nhiều năm tại trạm nghiệm triều. Mặt nước mực chuẩn "0" được quy định trong xây dựng mạng lưới trắc địa của từng quốc gia.

 

Ở Việt Nam, mặt mực nước chuẩn "0" là mặt nước biển trung bình nhiều năm của Biển Đông, xác định tại Trạm nghiệm triều Hòn Dấu (Hải Phòng).

 

Điểm gốc độ cao được xây dựng tại đảo Hòn Dấu có giá trị độ cao là 3,35 m so với độ cao “0” tại Trạm nghiệm triều.