điểm đặc trưng địa hình

 


 

Các điểm trên bề mặt Trái Đất như: đỉnh núi, đáy lòng chảo, điểm yên ngựa, điểm uốn của sông, suối... được gọi chung là các điểm đặc trưng của địa hình.

 

Trên bản đồ địa hình thường ưu tiên biểu thị các điểm đặc trưng địa hình để làm cơ sở thể hiện dáng địa hình được chính xác.