điểm dân cư

 


 

(cg. điểm quần cư), nơi có người ở cố định hoặc theo mùa, là một địa phận không gian liên tục và toàn vẹn lãnh thổ, tập trung dân cư, với các điều kiện và trang bị cần cho sinh hoạt của dân cư.

 

Điểm dân cư có thể phân chia thành hai dạng: điểm dân cư nông thôn (gắn với các hoạt động nông nghiệp như thôn, làng, bản, buôn); điểm dân cư đô thị (gắn với các hoạt động phi nông nghiệp, như thành phố, thị xã, thị trấn).