điểm ảnh

 

A: pixel

 


 

Phần tử ảnh, đơn vị nhỏ nhất của thông tin trong một ảnh hoặc một bản đồ dạng ảnh. Được biểu diễn nh­ư một ô trong hệ thống ô lưới.