điểm

 

A: point

 


 

1. Cặp toạ độ x, y biểu diễn một đối tượng địa lí quá nhỏ không thể hiển thị dưới dạng đường hay vùng, Vd. Vị trí của trụ sở cơ quan, một điểm du lịch hoặc một toà nhà trong bản đồ tỉ lệ nhỏ.

 

2. Một lớp đối tượng dùng biểu diễn đối tượng điểm hoặc định danh vùng.

 

Khi biểu diễn đối tượng điểm, toạ độ x, y của điểm nhãn sẽ miêu tả toạ độ của đối tượng đó. Khi định danh vùng, điểm nhãn có thể nằm ở vị trí bất kỳ thuộc vùng đó.