địa hình học ảnh hàng không

 


 

Một ngành của địa hình học, nghiên cứu các phương pháp lập bản đồ địa hình bằng ảnh hàng không.