đĩa DVD-RW

 


 

Một loại đĩa DVD cho phép có thể ghi, xoá dữ liệu bằng các ổ đĩa tương ứng.