địa danh bản đồ

 


 

(cg. tên gọi địa lí trên bản đồ), các tên gọi địa lí của các đối tượng tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội được thể hiện trên bản đồ. Mỗi địa danh có một tọa độ xác định.

 

Việc nghiên cứu toàn diện các tên gọi địa lí - nguồn gốc phát sinh, ý nghĩa, biến đổi, phân loại chúng là đối tượng của bộ môn địa danh học. Việc lựa chọn các tên địa lí và cách viết các ghi chú đó lên bản đồ phải căn cứ theo tài liệu của địa danh học và theo quy định thống nhất.

 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành “Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản dồ”, “Danh mục địa danh quốc tế phục vụ công tác lập bản đồ” và đang tiến hành thực hiện chuẩn hóa địa danh Việt nam phục vụ công tác thành lập bản đồ. Đây là những tài liệu mang tính pháp lí cho việc thể hiện các tên gọi địa lí trên bản đồ.