địa chính thường xuyên

 


 

 (cg. địa chính biến động), việc theo dõi, quản lí các biến động về số lượng, chất lượng, phân bố không gian, quyền sở hữu, quyền sử dụng đất.

 

Địa chính biến động dựa trên cơ sở địa chính ban đầu để bổ sung và cập nhật thông tin.