địa chính toạ độ giải tích

 


 

Bản đồ địa chính được thành lập bằng các máy toàn đạc điện tử ở ngoài thực địa.

 

Độ chính xác của bản vẽ thành lập theo phương pháp này cao hơn so với phương pháp đồ giải.