địa chính pháp lý

 


 

Việc đăng kí địa chính do các quốc gia quy định để bảo hộ cho quyền tư hữu đất, khích lệ việc giao dịch đất đai, ngăn cản việc đầu cơ đất.

 

Khi đất đai đã được đăng kí quyền sử dụng thì được pháp luật bảo hộ.