địa chính đồ giải

 


 

Bản vẽ các thửa đất được thành lập trên cơ sở đo vẽ đồ giải, sử dụng bàn đạc mà sản phẩm là các bình đồ địa chính ở tỉ lệ lớn.

 

Có thể dùng phương pháp đồ giải để đọc toạ độ, khoảng cách, góc, diện tích. Độ chính xác của phương pháp này không cao.