địa chính đa mục đích

 


 

(cg. địa chính hiện đại), sự phát triển trên cơ sở địa chính thu thuế và địa chính pháp lý, nhằm cung cấp những tư liệu cơ bản cho quản lí đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất có hiệu quả cao và bảo vệ môi trường.

 

Do ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật, nội dung của địa chính đa mục đích ngày càng được hoàn thiện và phát triển theo hướng kết hợp của kĩ thuật – kinh tế - pháp luật.