địa chính

 


 

Tổng hợp các chức năng pháp lý và kĩ thuật nhằm quản lí về đất đai.

 

Địa chính có lịch sử lâu đời trên thế giới, được nhiều dân tộc trên thế giới sử dụng từ thời cổ đại, có quá trình phát triển cùng với sự phát triển của sản xuất và trình độ khoa học kĩ thuật, trùng hợp với lịch sử và kinh tế của mỗi dân tộc và mỗi quốc gia.

 

Tại miền sa mạc Arập đã tìm thấy một tấm ván ghi chép của người Canđơ vẽ bình đồ và mô tả diện tích thành phố Dunghi khoảng bốn nghìn năm trước Công nguyên.

 

Ở Aicập, cách đây khoảng ba nghìn năm trước công nguyên đã từng có loại thuế đất nộp bằng sản phẩm được tính theo diện tích đất và sản phẩm thu được từ các trang trại.

 

Ở Việt Nam, từ thế kỉ 11 đã tiến hành công việc kiểm tra điền địa. Đến thế kỉ 15, bộ luật Hồng Đức ra đời có một phần rất quan trọng trong điều chỉnh các quan hệ về đất đai, đồng thời lần đầu tiên ở nước ta, nhà nước đã cho lập hệ thống “địa bạ Hồng Đức” để quản lí đất đai và cho đo đạc lập “Tập bản đồ Hồng Đức” để quản lí địa giới hành chính.

 

Trong lịch sử phát triển của đất nước, các chính quyền cai trị đều chú trọng đến công tác đo đạc địa chính và lập sổ địa bạ để quản lí đất đai.

 

Từ năm 1945, khi nước Việt Nam dân chủ công hoà ra đời, công tác địa chính luôn được quan tâm, duy trì và phát triển.

 

Hiện nay, công tác địa chính của Nhà nước Việt Nam thuộc phạm vi quản lí của Bộ Tài nguyên và Môi trường.