địa bàn con quay

 


 

(cg. địa bàn điện - cơ khí), dụng cụ định hướng đi của tàu, thuyền so với đường kinh tuyến địa lí thực.

 

Địa bàn con quay hoạt động dựa trên tính chất của con quay hồi chuyển. Trong địa bàn con quay, một con quay đặc biệt được treo sao cho trọng tâm của nó nằm thấp hơn điểm treo và trục của nó nằm trùng với mặt kinh tuyến địa lí thực dưới tác dụng quay ngày đêm của Trái Đất và lực trọng trường.

 

Ưu điểm của địa bàn con quay so với địa bàn từ tính là vật liệu sắt thép thấm từ của tàu thuỷ và dòng điện mạnh của các thiết bị phát điện trên tàu hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự làm việc chính xác của địa bàn con quay.

 

Nhược điểm: kết cấu phức tạp và phụ thuộc nguồn điện năng; để kiểm tra, ngoài địa bàn con quay còn phải kèm theo một địa bàn từ tính.