địa bạ

 


 

(cg. điền bạ), văn bản ghi chép và xác nhận các loại hình sở hữu ruộng đất của làng xã bắt đầu lập từ đời Lý. Đến đời Nguyễn tiến hành đạc điền và lập địa bạ trên quy mô cả nước.

 

Mỗi địa bạ sao làm 3 bản: bản giáp lưu giữ ở triều đình Huế (hiện còn trên 10 nghìn tập lưu giữ tại Cục Lưu trữ Nhà nước), bản ất ở tỉnh và bản bính ở xã. Địa bạ gồm các yếu tố: địa giới của làng xã, diện tích các loại ruộng đất, liệt kê từng thửa với diện tích địa giới và họ tên chủ sở hữu, thủ tục xác nhận của các cấp chính quyền.

 

Thời thuộc Pháp, địa bạ được thể hiện trong bản đồ chính xác và khoa học hơn. Địa bạ là cơ sở pháp lí về quyền sở hữu và quyền sử dụng ruộng đất của cộng đồng làng xã, cá nhân và của tập thể họ hàng, phe giáp...