đầu mối vận tải

 


 

Một thành phần chức năng phức tạp của hệ thống vận tải; thông thường là điểm giao tiếp của các loại phương tiện vận tải khác nhau.

 

Nhìn từ góc độ công nghệ của một quá trình vận tải thống nhất, đầu mối vận tải là nơi làm việc chung của các loại phương tiện vận tải.

 

Dưới góc độ thiết bị kĩ thuật, đầu mối vận tải là một tổ hợp các công trình và thiết bị tại điểm giao tiếp của các phương tiện vận tải.

 

Đầu mối vận tải thường được hình thành ở các trung tâm công nghiệp, các thành phố lớn. Đầu mối đường sắt là một trong những thành phần chính của đầu mối vận tải.