đầu mối công trình thuỷ lợi

 


 

Các công trình thuỷ lợi được tập trung lại thành một tập hợp công trình nhằm giải quyết những nhiệm vụ của biện pháp thuỷ lợi để lấy nước sông cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng, công nghiệp, nông nghiệp và các ngành khác của nền kinh tế quốc dân.

 

Đầu mối công trình thuỷ lợi lấy nước có thể là tập hợp các trạm bơm, cống lấy nước, bể hút, bể tháo, kênh tưới. Đầu mối công trình thuỷ lợi dâng nước có thể chia thành đầu mối công trình thuỷ lợi có cột nước cao,  cột nước trung bình, cột nước thấp.

 

Đầu mối công trình thuỷ lợi bao gồm các công trình chủ yếu, thứ yếu, hỗ trợ và tạm thời.