đất ven biển nuôi trồng thủy sản

 


 

Đất có mặt nước ven biển không thuộc địa giới hành chính cua tỉnh, đang sử dụng để nuôi trồng thủy sản.