đất trụ sở cơ quan, tổ chức

 


 

Đất xây dựng trụ sở của cơ quan, tổ chức; bao gồm đất trụ sở cơ quan và đất trụ sở khác.