đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

 


 

Đất xây dựng trụ sở của cơ quan, tổ chức và đất xây dựng công trình sự nghiệp; bao gồm đất trụ sở cơ quan, tổ chức; đất công  trình sự nghiệp.