đất trống, đồi núi trọc

 


 

Đất đồi núi để hoang hoá hoặc có ít cây che phủ.