đất trồng rừng sản xuất

 


 

Đất rừng sản xuất nay có cây rừng mới trồng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn rừng.