đất trồng rừng phòng hộ

 


 

Đất rừng phòng hộ nay có cây rừng mới trồng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn rừng.