đất trồng rừng đặc dụng

 


 

Đất rừng đặc dụng nay có cây rừng mới trồng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn rừng.