đất trồng lúa nương

 


 

Đất nương, rẫy để trồng từ một vụ lúa trở lên.