đất trồng lúa nước còn lại

 


 

Ruộng lúa nước không phải chuyên trồng lúa nước.