đất trồng cỏ

 


 

Đất gieo trồng các loại cỏ được chăm sóc, thu hoạch như các loại cây hàng năm.