đất trồng cây lâu năm khác

 


 

Đất trồng cây lâu năm không phải đất trồng cây công nghiệp lâu năm và đất trồng cây ăn quả lâu năm; gồm chủ yếu là đất trồng cây lấy gỗ, lấy bóng mát, tạo cảnh quan, không thuộc đất lâm nghiệp, đất vườn trồng xen lẫn lãn nhiều laọi cây lâu năm hoặc cây lâu năm xen lẫn cây hàng năm.