đất trồng cây ăn quả lâu năm

 


 

Đất trồng cây lâu năm có sản phẩm thu hoạch là quả để ăn tươi hoặc kết hợp chế biến.