đất thủy lợi không kinh doanh

 


 

Đất thủy lợi được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.