đất thủy lợi có kinh doanh

 


 

Đất thủy lợi không được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.