đất thủy lợi

 


 

Đất sử dụng vào mục đích xây dựng hệ thống dẫn nước phục vụ cấp nước, thóat nước, tưới nước, tiêu nước và các công trình thủy lợi đầu mối, đê, đập thủy lợi; bao gồm đất thủy lợi không kinh doanh và đất thủy lợi có kinh doanh.