đất tôn giáo, tín ngưỡng

 


 

Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng và đất có cơ sở tín ngưỡng dân gian; bao gồm đất tôn giáo và đât tín ngưỡng.