đất tín ngưỡng

 


 

Đất có đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ.