đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

 


 

Đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng sông không thể tạo ranh giới khép kín để hình thành thửa đất, không sử dụng chuyên cho mục đích thủy lợi.