đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

 


 

Đất có mặt nước không phải là đất nuôi trồng thủy sản; bao gồm đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và đất có mặt nước chuyên dùng.