đất quốc phòng

 


 

Đất do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng vào mục đích quốc phòng.