đất phong

 


 

Đất do nhà vua thời phong kiến ở Việt Nam lấy ở một vùng nào đó ban cấp cho quý tộc, quan lại, Giáo hội để thưởng công theo mức độ khác nhau hoặc để mua chuộc.

 

Chế độ phân phong tạo ra các quan hệ thân thuộc và tông chủ. Đồng thời nó cũng là nguồn gốc nảy sinh trạng thái phân quyền cát cứ trong xã hội phong kiến. Các quan hệ giữa nhà vua và lãnh chúa, giữa nhân dân với người được phân phong rất phức tạp.