đất phèn

 


 

Đất chua mặn ở nhiệt đới và cận nhiệt đới phát triển trên các vùng đất thấp của đồng bằng châu thổ.

 

Ở nước ta, đất phèn chiếm một diện tích rất rộng ở đồng bằng sông Cửu Long.