đất ở tại nông thôn

 


 

Đất ở thuộc khu vực nông thôn.