đất ở tại đô thị

 


 

Đất ở thuộc khu vực đô thị.