đất ngập nước

 


 

Những vùng đầm lầy, than bùn, các thủy vực hoặc vùng nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo, thường xuyên hay tạm thời có nước chảy hay nước tù, là nước ngọt, nước lợ hay nước biển (nước mặn), kể cả những vùng nước biển có độ sâu không quá 6 m khi triều thấp nhất (theo Công ước RAMSAR - Công ước Quốc tế về các vùng đất ngập nước).

 

Các vùng đất ngập nước ở Việt Nam được chia thành 3 loại hình lớn: đất ngập nước ven biển, đất ngập nước nội địa, đất ngập nước nhân tạo.

 

Đất ngập nuwocs được phân loại thành các hệ thống: hệ thống đất ngập nước mặn, hệ thống đất ngập nước lợ, hệ thống đất ngập nước ngọt.