đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

 


 

Đất nương, rẫy ở trung du và miền núi để trồng cây hàng năm khác.