đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn

 


 

Đất chuyên nuôi trồng thủy sản sử dụng môi trường nước lợ hoặc nước mặn.